Obchodné Podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVÉHO OBCHODU SPOTREBICE24.SK

Kontaktné údaje predávajúceho:

IČO- 50981714
DIČ- 1123662210
Obchodné meno: Kristián Lipták
Sídlo- Kružná 149, 04951 Kružná
Prevádzka- Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
Telefón- +421 904 560 019
E-mail- info@spotrebice24.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2947041197/1100
IBAN: SK9811000000002947041197
SWIFT: TATR SK BX

Spoločnosť je zapísaná v Okresnom úrade Rožňava, číslo živnostenského registra 850-12620

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05
fax č. 055/622 46 95

 1. Základné ustanovenia
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť spotrebice24.sk so sídlom Šafárikova 112, Rožňava zapísaná v obchodnom registri /okresného súdu…../ako predávajúci (ďalej len “predávajúci” alebo “spotrebice24”) a na druhej strane je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom webovej stránky spotrebice24.sk

 

Predávajúci/ prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu www.spotrebice24.sk

Kupujúci/ zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar – produkty alebo služby ponúkané na internetovom obchode www.spotrebice24.sk

Elektronická objednávka – (ďalej len “objednávka”) odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho

 

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu spotrebice24.sk zverejňuje zoznam tovarov, ktoré umožňuje kupujúcemu tovar objednať na internetovej stránke www.spotrebice24.sk. Tieto obchodné podmienky sa viažu na nákup na internetovom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.
 • Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu spotrebice24.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 • Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.
 • Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

 

 1. Platobné a dodacie podmienky

 

 • Ceny uvedené na internetovej stránke spotrebice24.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Ceny tovaru sú určované podľa platobného cenníka.
 • Kúpna cena tovaru bude vždy potvrdená v potvrdení o prijatí objednávky, ktoré je doručené na e-mailovú adresu kupujúceho.
 • Všetky ceny za tovar a služby sú uvádzané vrátane DPH.
 • Cena za dopravu je uvedená osobitne.
 • Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri výrobku nie je uvedené inak.
 • Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až závažným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyexpedovanie.
 • Platba kúpnej ceny sa uskutočňuje spôsobmi, aké sú uvedené na internetovej stránke spotrebice24.sk pri objednávaní tovaru.
 • Pri platbe prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky najneskôr do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čo znamená pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. V prípade, že nebude platba pripísaná na účet prevádzkovateľa do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.
 • Kupujúcemu vzniká povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru jedným z možností, aké sú uvedené na internetovej stránke spotrebice24.sk.
 • Predávajúci je povinný objednávku splniť a dodať kupujúcemu tovar v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho. V prípade, že predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nesplní svoju povinnosť dodať tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
  Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní.
 • Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou dodávaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, sa kupujúci zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť všetky náklady na dopravu.
 • Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) je sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru. Tovar bude dodaný s využitím služieb tretích subjektov, ak nebude dohodnuté inak.
 1. Reklamačný poriadok
  • Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z.Z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ZB. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a vzťahuje sa na tovar, ktorý je dodávaný kupujúcemu od predávajúceho na základe uzatvorenej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (zo záruky).
   Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
  • Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  • V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť proti škodám spôsobenými prepravou tovaru..
  • Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa nižšie uvedených podmienok, bezplatné.
  • Nárok na bezplatnú záručnú opravu kupujúcemu zaniká:
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
 • neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky
  • Tovar zakúpený prostredníctvom internetového e-shopu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.
  • V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na odstúpenie od zmluvy (ak sú splnené na to podmienky) a vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci je však vždy povinný o takej vade tovaru alebo jeho obalu spísať s príslušným prepravcom na mieste protokol, v ktorom bude popísaná vada, inak predávajúci nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení tovaru uznať.
  • Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho. Ak však kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predávajúci, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste
  • Ak je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu, kupujúci tovar odošle riadne zabalený, vo vhodnom obale, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru. Kupujúci tovar označí príslušnými symbolmi. Predávajúci odporúča tovar poistiť proti škodám spôsobeným prepravou tovaru.
  • Pri preukázaní tovaru na reklamáciu je potrebné:
 • Predložiť doklad o kúpe
 • aby tovar spĺňal všetky podmienky pre záručnú reklamáciu (tovar nesmie byť fyzicky poškodený, neporušené plomby, nepoškodený živelnou pohromou atď.)
 • originál záručný list (ak je k tovaru povinný)
 • označenie čísla objednávky
 • dôvod reklamácie
 • dátum a podpis
  • Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie môže ponúknuť kupujúcemu osobný príchod servisného technika a opravu tovaru urobí na mieste inštalácie tovaru, prípadne odporučí tovar dopraviť do servisného strediska.
  • Reklamovať tovar je možné aj v servisnom stredisku výrobcu. Preto vám odporúčame vyhľadať najbližšie servisné stredisko výrobcu. Zoznam servisných stredísk nájdete v záručnom liste. V prípade, že sa k výrobku nedodáva záručný list, alebo neobsahuje zoznam servisných stredísk sa obráťte na nás. Poskytneme vám adresu najbližšieho servisného strediska. K žiadosti je potrebné uviesť aj číslo objednávky, ktoré nájdete na faktúre tovaru.
  • Pri odovzdaní výrobku do servisného strediska je potrebné priložiť originál záručného listu (ak bol vystavený) a kópiu faktúry.
  • V prípade, že servisné stredisko reklamáciu odôvodnene nezamietne, závady budú v záručnej dobe bezplatne odstránené a výrobok bude dodaný kupujúcemu.
  • Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
  • Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.
  • V prípade, že má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
  • Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.
  • Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej

stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

 

Reklamačný formulár (stiahnuť)

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru, vypredania zásob, alebo ak výrobca, dodávateľ alebo dovozca tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke spotrebice24.sk. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom akým kupujúci zaplatil za tovar.
  • Kupujúci má zo zákona právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  • Tovar sa považuje prevzatý kupujúcim dňom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
   – tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
   – tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
   – dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
  • Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v „kamennom“ obchode. Odskúšaním sa však nerozumie začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
  • Vrátený tovar musí byť kompletný, zabalený v pôvodnom obale, nepoškodený a so všetkým príslušenstvom. Tovar nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania.
  • Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
  • Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad nákladov na vrátenie tovaru v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,90- EUR do 85,00- EUR.
  • Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.) na adresu: Spotrebice24- Centrálny sklad ,Šafárikova 112, 048 01 Rožňava.
  • V prípade vrátenia poškodeného, použitého, opotrebovaného alebo neúplného tovaru, poprípade ak má tovar poškodený obal, má predávajúci právo vrátiť kupujúcemu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, opotrebovania predmetného tovaru a predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti upovedomí.
  • V prípade platného odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu kúpnu cenu a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou. Bez ohľadu na uvedené, predávajúci nie je povinný vrátiť cenu tovaru skôr, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresuuvedenú v bode 4.7 týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  • Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese reklamacie@spotrebice24.sk jasným spôsobom, že došlo  odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže taktiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na internetovej stránke spotrebice24.sk. V prípade, že sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a číslo účtu.
  • V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
  • V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:
   poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. krémy, čistiace mlieka a pleťové vody, čaje, oleje a pod.) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
   • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Odstúpenie od zmluvy (stiahnuť)

 1. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 • Spracovania objednávky, vedenia reklamácií a vystavenia daňového dokladu v internetovom obchode spotrebice24.sk v rozsahu: (titul, krstné meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis)..Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 • Marketingu a to formou:
  – účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu  spotrebice24.sk alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, 
e-mailová adresa, telefón, podpis).
  – zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.spotrebice24.sk  v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej 
e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek…“ uvedenom na stránkach www.spotrebice24.sk alebo kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú 
e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
• spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
• nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 • Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, tzn. subjektom spolupracujúcim s predávajúcim, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:Geis Parcel SK s.r.o.
  Sídlo: Trňanská 6, 96 001 Zvolen
  IČO: 46 489 592
  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/SSLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o
  Sídlo: Družby 22, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 45 497 885
  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17990/SSlovak Parcel Service s.r.o.
  Sídlo: Senecká cesta1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  IČO: 31329217
  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 3215/BSpoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete predávajúcemu prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé. V prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj predávajúceho.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 • potvrdenie, či sú lebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
 1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
  a)  poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  b) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  c) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 1. d) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené
 2. e) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.

 

 1. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy
  • Podmienkou odoslania objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov objednávaného tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady tovaru, spôsob prevzatia tovaru. Právnické osoby, resp. fyzické osoby- podnikatelia, ktorý nakupujú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou musia uviesť aj obchodné meno, IČO, DIČ, miesto podnikania alebo sídlo. Pokiaľ majú pridelené, uvádzajú aj IČ DPH.
  • Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi odoslaný informačný e-mail, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Zo strany kupujúceho to však neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až závažným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyexpedovanie.
  • V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu spotrebice24.sk, má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
  • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil o vlastnostiach tovaru, o cene tovaru a ostatných nákladoch. Zároveň je kupujúci oboznámený, že konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim.
  • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
  • Kúpna zmluva je uzavretá predávajúcim závažným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho.
  • Závažným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim sa rozumie e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.
  • Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) a ďalšie náležitosti, ktoré stanovuje zákon.
  • V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
  • Spolu s tovarom vám doručíme nevyplnený záručný list (v prípade, že k tovaru nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra, ktorú vám zašleme e-mailom).
  • Záručný list vám potvrdíme na našej prevádzke, alebo nám ju môžete poslať poštou na adresu sídla firmy (spolu s číslom objednávky a s kópiou faktúry). Záručný list vám následne pošleme späť na vašu adresu.
  • Záručné listy nepotvrdzujeme hneď pri odoslaní produktu, pretože zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní. Navyše tovar nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme. Dávame priestor zákazníkom tovar skontrolovať a vyskúšať, aby sa rozhodli či im tovar vyhovuje.
 2. Záverečné ustanovenia
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  • V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  • V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky
  • Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  • Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.